ΚΕΝΑΚ
Ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) εγκρίθηκε τον Απρίλιο του 2010 και προβλέπει την ενσωμάτωση ενός ολοκληρωμένου ενεργειακού σχεδιασμού των κτιρίων με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής τους, την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος, με συγκεκριμένες δράσεις που αφορούν κυρίως:

 • Εκπόνηση Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΜΕΑ)
 • Ενεργειακή Κατάταξη Κτιρίων (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης - ΠΕΑ)
 • Ενεργειακές Επιθεωρήσεις Κτιρίων, Λεβήτων & Εγκαταστάσεων Θέρμανσης και Κλιματισμού
Ενεργειακή κατάταξη κτιρίου

 
Στα πλαίσια του ΚΕΝΑΚ:
 • για την έκδοση οικοδομικής άδειας απαιτείται εκπόνηση Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ),
 • ενώ για την αγορά, πώληση, μίσθωση ακινήτου (ή τμήματος αυτού), καθώς και την ένταξη στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον» απαιτείται η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).  
Η ΠΛΑΣΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ στελεχώνεται από έμπειρους μηχανικούς για την εκπόνηση ενεργειακών μελετών και επιθεωρήσεων, καθώς και για μετέπειτα επεμβάσεις σε κτίρια με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής τους.
 
Η εταιρία αναλαμβάνει την διεκπεραίωση των εξής:
 • Μελέτες Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, Λεβητοστασίων και Εγκαταστάσεων Κλιματισμού
 • Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)
 • Ένταξη σε προγράμματα επιδότησης - χρηματοδότησης  («Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον»)

Με τη διενέργεια μιας ενεργειακής επιθεώρησης σχηματίζεται σαφής εικόνα για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η βιομηχανία ή το κτίριο από ενεργειακής άποψης και προτείνονται συγκεκριμένα μέτρα, από την υλοποίηση των οποίων θα προκύψει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και αντίστοιχο οικονομικό, λειτουργικό και περιβαλλοντικό όφελος.

Μία ενεργειακή επιθεώρηση περιλαμβάνει τα εξής:
 • αυτοψία μηχανικού στην εγκατάσταση με πιστοποιημένο εξοπλισμό για καταγραφή των ενεργειακών καταναλώσεων και των χαρακτηριστικών τους 
 • εκτέλεση κατάλληλου προγράμματος μετρήσεων ενεργειακών και άλλων μεγεθών 
 • επεξεργασία των αποτελεσμάτων των μετρήσεων 
 • προσδιορισμό συγκεκριμένων μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας